برچسب: وارونه وارونه|داوات علی مردونه|لکی|فرهنگ لکی|اشعار کاربردی|اشعار با مسمی|مهدی زینی|الشتر|لکستان|خرم آباد|کرمالنشاه|بروجرد|فرهنگ لکستانی

۰

وارونه وارونه

[Forwarded from اتچ بات] ‍ (https://attach.fahares.com/d9xTZ0ObSCHHUkQq5m57Jg==) «وارُنه ، وارُنه ، داوات خره ک دارُنه /باران است ،باران است عروسی خرکدارن است.» زمانی که بچه بودیم هنگام باریدن باران این گفته را بر زبان می آوردیم و به طور حتم از معنا و مفهوم آن بی خبر بودیم .این گفته از...