برچسب: «سن ازدواج در فرهنگ لکی»|لکستان|ازدواج زنان لک|فرهنگی|فرهنگ لکی|مهدی زینی|مهدی زینی اصلانی|الشتر

۰

«سن ازدواج در فرهنگ لکی»

«سن ازدواج در فرهنگ لکی» قبل از هر چیز باید گفته شود که نگارنده نسبت به درست یا غلط بودن مطالب فرهنگ عامه ی لکی که نگاشته می شود نظر خاصی ندارد و تایید یا رد نمی نماید.ذکر فر هنگ عامه برای آگاهی نسلهای مختلف مردمان لک است ، تا...