دسته: واته ها

۰

«سر سیخ و بن سیخ»

[Forwarded from اتچ بات] ‍ (https://attach.fahares.com/rSm4s6z9tgnzpRvRQjabfw==) «واته ی لکی» «سر سیخ و بن سیخ» می گویند در جایی از این لکستان مهمانی بر کسی که بر روی آتش زیبای بلوط کباب گوشت بره (گله بریژ)درست می کرد ، وارد شد.روی تنه ی درختی کنار آتش نشست. مرد گفت بفرما جلوتر...

۰

«واته لکی»

«واته لکی» می گویند : زمانی در جایی از این خاک عده ای از بزرگان بر مردی دهقان وارد شدند وقت نهار فرا رسیده بود دهقان گهنسال و دوران دیده و نکته سنج برایشان دیگی از گوشت تنها گوسفندش بار گذاست اما… گوسفند همچون صاحبش پیر و سخت گوشت بود...

۱

چوی دون دنگو+

چوی دون دنگو+ کز وکور،بن گوش بریا ، ار پا دیوار نیشدویین ،هرکوم ئج کارل وژونومردم داری ویکی بیین گپونه ما.ئجینو ئج وژو هوفه لیونه مهه رد.سالهه ئشگارهم کوشد،سالهه خرسمی توزو،سالهه توفونمی ئاو یارولم ای ور لاف گلا دا و…. باقی موتو ودین باوم راسه می.و یه گل د نگ...

۰

«واته ی لکی»

«واته ی لکی» «نون هواردن هم خِیه»non hoarden ham kheyah (نان خوردن هم عادت است) این واته که در بین مردم ما مرسوم است مضمونی (میه فه ز) دارد که از طرفی دلالت بر ترک عادت واز طرف دیگر ثابت ماندن بر آن را تاکید می کند.ابتدا می گوید که...