دسته: ترانه های لکی

۰

«ئُرمو»

«ئُرمو» گیسکت چِ ئُرمو ، ئُرمو ئُرمو طلا ر نگ دمکت چِ د رمو ،د رمو درمو،طلا رنگ چیمکت چِ قاتل ،قاتل قاتل ، بیِ مروت بِرمکت چِ کمو ، کمو کمو ، طلا رنگ سیلکت چِ خُمار، خمارخمار،مال خراو مالکت جا سرمو،سرمو سرمو ،طلا رنگ تورکت چِ رنگی،رنگی رنگی،گلارا...

۰

«ترانه لکی»

«ترانه لکی» هو گرجی گرجی گرجی، کاویار اج م نرنجی سیف سویر بهشدی ، هم لیمو هم ترنجی کمتر بشین تو لاقاو، منت آیشدی نوا آو چم ار چم گیژ ار گیژ، چوی سیمره چوی لافاو دشمنیمو راس نیه ، توریاین فره خاص نیه خوشه گنم مدروشی ، وخدی جنگ...