دسته: ادبیات تطبیقی

۰

«ادبیات تطبیقی»

«ادبیات تطبیقی» در بان و فرهنگ لکی داستانی از مناظره و بر خورد مورچه ای با جیر جیرکی وجود د ارد که در فصل سرما و زمستان جیرک به در خانه ی مورچه می رود و از او تقاضای آذوقه و کمک می نماید ، که مورچه در جواب می...

۰

«فولکلور لکی و پند و اندرز باستانی»

«فولکلور لکی و پند و اندرز باستانی» تطبیق ادبیات لکی با دیگر فرهنگها و ادبیات جوامع مختلف کاریست که باید به آن به طور جد پرداخته شود.ما بر این باوریم که فرهنگ لکی از ابتدا تا حال در طول دیگر فرهنگها قرار داشته و شاهکارهایی در آن آفریده شده است...