دسته: چند واژه ی لکی با منشا اوستایی یا پهلوی| هشگ|هوشگ|سوک|سک| رزو| چُرو|لکی |فرهنگ لکی| مهدی زینی| مهدی زینی اصلانی| اصلانی|

۰

چند واژه ی لکی با منشا اوستایی یا پهلوی

+«چند واژه ی لکی با منشا اوستایی یا پهلوی» «هوشگ» واژه ای لکی و بازمانده ی زبانهای باستانی ایران است،این واژه بر خلاف «خشک» زبان فارسی هویت اصلی خود را بنا بر اینکه زبان لکی از دستبرد دیگر فرهنگها در امان بوده حفط کرده و ثابت قدم مانده است. در...