«سیمره»

تقدیم به ساکنان دره ی مهرگان
«سیمره»
خُشاله ئسگه روئل ئر جا بین / لاف ئو تاف هر دِک ده سه برا بین
زه ز ئو کیه مو ،که شگون ئوهُروو / وه هلگه داوُو،ئیِ به ن بِریا بین
گیزه روو فره،مِرر بی چوی تیژاو/ مه وای ماییه ل زرد ئو حه لوا بین
کره ند، قره سو،گاماسیاوُ، جزمان / وه تاوُ ئو ته جیل،ئریِ شویا بین
زلال بی چوی ئسر، زال ده لیا بر /چیه مه ریِ دیدار، ته نگِ دُمشا بین
ته موم سیمره،سه ر مه نزلُ بی / گاییِ لیخِن ئاوُ، گاییِ سیا بین
سیمره لیوه که ف ئر لو بیتیِ / وه گه ردِ سیکو ،ئامو ده لیا بین
مه سیر چا ل ئو به رز،دره ی مهرگان / پُله ل تاریخی ،باستان نیا بین
مه ره سیان ئو یه ک هر کُم ئر جاییِ / سیحون ئو جیحون یه کا گیرا بین
به خه ل ئر که ن ئو دیواره مایشدیِ / شتره سه نگین،گوا ئُژدها بین
شتره ئو لافاوُ،ده س ئر نوم ده س / چوی دو ده سماله ،سویر ئو سه ما بین
ریِ ئبور فه قه ت، کله یا کُنه / تاف سواره لی ، کُل نا خدا بین
سه رداری پوشه ل،سه روه نی دتیه ل / سوزِ مل بلنگ،ره شدیِ خدا بین
سیرانگای به زمو،لو سیمره بی / لوئل وه خه نه،دل وه هاوا بین
مایی وه خه لوار،به ت ئاوُی فره / مایی چه مایی ، نهنگ ئا سا بین
ئیله ل وه ره دیف، ئر لو سیمره / ، کرنگ ئر کرنگ ،ئج یه ک جیا بین
ئیسگه سیمره نیشدیه ئو موشی / ئیِ هه میِ ده رده کُل چوی پیا بین
وارو توریایه ،ویه ریش خو نیه / روئل بی باتن، دیه ر نا پیا بین
بیمه سه ماتگه ،شن ئو ماسه به ر / گل کُچک کره ل ،قرا قرا بین
پائم داسه گِر،نا هُمیِ نیم / مِ ئر سه ر ئاوُ نه، گِ تُر گُما بین
(مهدی زینی)

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

30 + = 40