برچسب: «گِرین پِرین /gerin perin »|گرین|پرین|الشتر|لکی|واژه ی لکی|مهدی زینی اصلانی|مهدی زینی|لکستان|لکها|لکی|فرهنگ لکی|

۰

«گِرین پِرین /gerin perin »

  «گِرین پِرین /gerin perin » این اصطلاح لکی قبل از هر چیز باید گفت نفرین و دعایی منفی است. وقتی از کسی به خاطر اذیت و آزار یا انجام کار ناشایست که مورد قبول عامه و پدر و مادرها نیست ،مستوجب این نفرین می شود....