برچسب: گلی|گلی ئه ر خدا|لکی| فرهنگ لکی| شعر لکی| مهدی زینی|آدم| حوا| گندم| گه نم|

۰

گلی ئه ر خدا

+«گِلِی» خدایا له کیکم ، ها گلی بهه م / مگر هالی بو تیکی ئه ج ده ردم خدایا بشدو گلی من فه قیر / «ثم رددنا»م کتیه ئی ویر خدایا مه ر گُئو میِ زائم بِری / هرازی ئه بده ل در بارت چِری وتت...