برچسب: گلونی|گلونی لکی|دوبیتی لکی|مهدی زینی|فرهنگ لکی|دو بیتی مهدی زینی|لکستان|لک|الشتر|

۰

گلونی

به لب افسانه هایی گفتنی داشت به مو لرزانه هایی دیدنی داشت چو طاووسی لکستان را سراسر خرامان بود و بر سر گلونی داشت #مهدی_زینی @aksohonar @qhazalemastaneh