برچسب: گلارا|سوزیا| زون|لکی | فرهنگ لکی | مهدی زینی|گلاره| کاواره| گهواره

۰

گلارا

+«گلارا»بهار ۹۳ می ئیر ئاورد زُنمو،جیه رمو سُزیا ، گلارا / خدا ئو به نه شه که ت بین، بو نیلمه جا ،گلا را سه رمه رینته میه ژیِ ،دلمه رینته مه ته پی / ده ست بشگی ئه ر بِنی ، ده سه دلما ،گلارا...