برچسب: گزیر|جاسوس| مفسد| فسات|گزیر پت |اوستا| پهلوی|لکی| فرهنگ لکی|

۱

+«گزیر gezir »

+«گزیر gezir » «گزیر» با کسر اول، واژه ای لکی و به معنای مفتش و دو بهم زن و سخن چین است.بار معنایی این واژه برای افرادی که مشمول آن می شوند ، منفی بوده و هر چند که در باره اشان صحت داشته باشد ،...