برچسب گذاری توسط: گاهوله|ههیِ هاوُ|گابنه|سه ر ترکه|روینی|ئاوه زولک|دوس |یار |فرهنگ لکی|لکی

۰

+«ههیِ هاوُ »

+«ههیِ هاوُ » هِهیِ هاوُ،ههیِ هاوُ هیِ دوره ، دوره ، دوره نُک تِر بلا یه زُره سه رم هات ئی گیژ ، وه پا په تی ، «گاهوله» مِهه م دِرِک ، رِیه درک نِمیِ ده سه لم گوانه چو ذرات «ئاوه زولک» کلِکه لم...