برچسب: کژاوه هویَر|شعر لکی|غزل لکی|مهدی زینی اصلانی|مهدی زینی|کژاوه|کژاوه هویر|لکستان|لکی

۰

کژاوه هویَر

یاران کژاوه هویر هات ئو دیار چیت جا بستی ار مینگی هروار کَلِ چیت ژنی ار گُل بونِ صو حویر پاشیتی شمومیِ ناز دار زلیخا آسا هوشِی وه سر چی یخه واز کردی مونگ شو سوار دسمال حریر روژِ بازی هواز پیَن کردی سفره لویت و...