برچسب: « کوه وکوهنوردی »| لکی |فرهنگ لکی| زبان لکی| شاعران لک| ملا منوچهر|اوستایی| کئوفه| گرین| باوه یال| مهدی زینی | شعر که مه ر| کم بقارن|

۰

« کوه وکوهنوردی »

+« کوه وکوهنوردی » کوه عبارت است از بر آمدگیهای بلند سطح زمین ،خواه جنس آن از سنگ یا خاک باشد.در فرهنگ دهخدا در مورد آن آمده است : کوه عبارت است از :هر برآمدگی کلان و مرتفعی در سطح زمین خواه از خاک باشد و...