برچسب: « کور پا دیوار »| لکی فرهنگ لکی| دت|نگار گری | خیالی نگاری| آکرولیک| میترا زینی| لابرو

۰

« کور پا دیوار »

یالی نگاری ایرانی ، زن لک .نام اثر «لابرو»/ آکرولیک روی مقوا ماکت اثر خانم میترا زینی اصلانی اقتباس از شعر «کور پا دیوار) +« کور پا دیوار » دِتیِ ئیمِروو ، موگه دای وه ده نگ / نیشد ئو ده رینِ سرای خاک ئو سه...