برچسب: +«که لیمه / kalima»| تک بیت|موگه|لاوه لاوه|بیت|لکی| فرهنگ لکی| مهدی زینی|

۰

+«که لیمه / kalima»

+«که لیمه / kalima» در زبان و ادبیات فارسی یکی از قوالب شعری آوردن تک بیت ، فرد یا مفرد است.این قالب از دو مصرع یا یک بیت تشکیل شده است ، گاهی هم دو بیت را با قوافی مختلف در حکم تک بیت حساب کرده...