برچسب گذاری توسط: کله باد|کله بای|هاوار|چوپیپبی برگ|ژاری|پا|پتی|وهار

۱

+که له بای

+که له بای هاوار،هاوار،هاوار که له بای هاوار همیشه خاوُته مُینم سه ر بار ئو دیار، کیِ وه خدِ خاوه وژت نیشو ده سرما ئو ژاری یه کا گیر بینه سه رما گه ر مُ گه رم هیِ ره ن هیِ ره نیِ ویه ر چوپی...