برچسب: کر داوت زه مو دار| لکی| فرهنگ لکی|کر|داوود|زردشت| اوستا| ورجاوند

۴

کر داوت زه مو دار

+کر داوت زه مو دار کرداوت واژه ای لکی از دو جزء “کر “kerr “به معنای خط و شیار و “داوت “(داوود)ترکیب شده است.در بعضی نقاط لکستان واژه ی “زه مودار” را هم به آن می افزایند. “زه مو دار” به معنای صاحب و ولی امر...