برچسب: کراس|پنه |ناز |

۰

دوبیتی

نقاشی شیوه ت ئی به نِ گیونا مه کیشم / توُ د ارِم، وه وه ر ژُنا مه کیشم هیِ ره شه مِهی تا ده س بکیشم / ده سم بِشگِنی وه پا مه کیشم …………………………………………………………….. خُلی خاوُ چیه حُشگِ چیه م،داخت ئایشدیِ ئاوُ / ئسرِم...