برچسب: «چوی گه لِ گرگ»| لکی | فرهنگ لکی| گرگ| واته لکی | ضرب المثل لکی|مهدی زینی| لکها|

۲

«چوی گه لِ گرگ»

«چوی گه لِ گرگ» در میان واته های لکی ، گاهی ترکیباتی وجود دارد که با چند واژه ی اندک می توان به یک معنای بزرگ اشاره کرد.اکثر این ترکیبات با یکی از ادات تشبیه شروع می شوند.وجه شبه و مشبه به این نوع تشبیه محذوف...