برچسب: چولسو| لکی |شعرنولکی| فرهنگ لکی| بیابان| قره قلا|لویله گرگ|بوئر| بوفالو ئسبی| بوفالو سفید|هوره|پاپ|راک| هیمالیا| نیل| آفریقا|پرو|داب| جول|لکستان

۰

چولسو

چولسو قره قلا مای ، لویله گرگ ده نگِ گورونی چِره ل “پرو” نیه هیمالیا چوله “زمان رویایی” کشمات “بوئر” خرقِ نیله دیه هویچ به رده سیئی، “ریتم اند بلوز” نمه خونیِ چو حراج “مدرنیته” هار سه ر هر هناییِ “داب “ئو “پاپ” ئو “راک” گرزه...