برچسب: «چند واژه ی مشترک زبان لک وزبان پهلوی»|کل| سه ک| فله| قله| کرک|لکی فرهنگ لکی|مهدی زینی| لکستان| زبان لکی

۰

«چند واژه ی مشترک زبان لکی وزبان پهلوی»

+«چند واژه ی مشترک زبان لکی وزبان پهلوی» «کُریِ بر / kore ber» «کُریِ»واژه ای لکی است، به معنای کره اسب وخر.«کُری بر»وسیله ایست که برای از شیر گرفتن کره اسب و الاغ از آن استفاده می شود .این واژه درزبان فارسی «کره »است ودر زبان...