برچسب: «چند واژه ی لکی»|گاگا به نون| چرپه|پرچه| گم گرتن|هور| لکی|فرهنگ لکی|مهدی زینی|لکستان| ئیواره گُن|

۰

«چند واژه ی لکی»

«چند واژه ی لکی» «گُم گرتن /gom gerten » «گُم گرتن»واژه ای لکی و به معنای برشته و پخته شدن نان محلی بر روی تابه (ساج) است به طوریکه هنگام بر داشتن به تابه نچسبد. «گاگا به نو» ئیواره گُنیِ ،گاگا به نُنیِ / ئه ر...