برچسب: چند شعر سپید|مهدی زینی|لکی|فرهنگ لکی|الشتر|نور آباد|کوهدشت|شعر نو|شعر سپسد

۲

چند شعر سپید

[ Photo ] می ماندم اگر.. پریدن را به من نمی آموختی کفتر دست آموز آن کند که کفتر باز خواهد ……………………………………….. بیا تا بنوشیم جام چشمان هم را نگاه مستانه به وصال نزدیک تر است ………………………………….. تو چوی کوگی وه سر شوقا مه خونی غزل...