برچسب: «چم»|لکل|فرهنگ لکی|مهدی زینی|لکستان|الشتر|نور آباد|کوهدشت

۰

«چم»

« چَم » « مِ خو آو بردمه چَمی هوار تر / me khoo aow berdema chame hoarter » واته ی بالا می گوید : مرا آب برده است ، یک «چم» پایین تر.این واته در زمانی کار برد دارد که کسئ بخواهد نشان دهد چنانچه...