برچسب: «چله / چهلم/عدد چهل»|لکی|فرهنگ لکی|مهدی زینی اصلانی|مهددی زینی|لک|لکستان|الشتر|نور آباد|دلفان|کوهدشت|هرسین|کرمانشاه|ایلام|دره شهر|هلیلان|سر فیروز آباد

۰

«چله / چهلم/عدد چهل»

بنام خدا «گستره ی زبان و فرهنگ لکی» «چله / چهلم/عدد چهل» در ایران و دیگر فرهنگهای جهان برای اعداد ارزش واهمیت بسیاری قائلند، تا جایی که آنها ر ا دارای شخصیت و هویت و و جنسیت مونث و مذکر قائلند.برخی از این اعدا نحس و...