برچسب: «چریکه ساز»|غزل لکی|غزل لکی| لکی|فرهنگ لکی| مهدی زینی اصلانی| غزل مهدی زینی اصلانی| چریکه ساز|

۰

«چریکه ساز»

«چریکه ساز» بژه ن ئیِ سیم سفتِ سه رد ، تا بگیرم / بکو ئیِ پوسِ هُشگِ ده رد ، تا بگیرم چریکه ساز خه م ،موگه ده نگِ دل / بِژه ن ده نگی پر زه وه رد ، تا بگیرم چه مه ری یا...