برچسب: پیوه نی|پیوند زناشویی| لکی | فرهنگ لکی| لکستان|وردم لک زبان|

۰

پیوه نی

+« پیوه نی » « پیوه نی»واژه ای لکی به معنای وصلت کردن و به معنای زن گرفتن برای پسر یا شوهر دادن دختر است. این واژه در دین زردشتی به صورت « پیوکانی » آمده است و بنا بر اصول این دین هرگز گسستنی نبوده...