برچسب: «پاییز»|لکی فرعنگ لکی| غزل لکی| مهدی زینی اصلانی| مهدی زینی| خه م واره پاییز|

۰

«پاییز»

مفاعیلن/مفاعیلن/مفاعیل «پاییز» هر ئه ج روژِ ئه زه ل خه م واره پاییز / خُئا پاشِ دلِ زیه م داره پاییز وتم بارکوله به سدی چیِ گِ دیه ر نای / ئه ما زویتریهات ئی دواره پاییز ئیواره ل، دِل ته نگی مایه سراخت / ئه...