برچسب: «پاچا و اسطورهلکی|فرهنگ لکی| مهدی زینی|بز بل| روئا دو چوک| چنار| متل| پاچا| لکستان

۰

«پاچا و اسطوره»

«پاچا و اسطوره» «نقش تربیتی و آموزشی پاچاها و ارتباط آن با اسطوره های باستان» «ملیچک زرده» و«روئا دم چُک» از پاچاها و داستانهای شیرین و دلچسب لکی هستند که برای مدتی کودکان را سر گرم و خندان می کند و همچنین روابط علت و معلولی...