برچسب: «ویروشه / viroushah /نوستالوژی»|لکی | فرهنگ لکی| واژه ی لکی| ویر| اوشه|

۱

«ویروشه / viroushah /نوستالوژی»

+«ویروشه / viroushah /نوستالوژی» «ویروشه» واژه ای لکی و به معنای یاد آوری خاطرات گذشته است.این واژه از دو جزء ویر+وشه تشکیل شده است.جزء اول آن ویر به معنای یاد و ذهن است ودر فرهنگهای لفت و اشعار شاعران فارسی گوی و شاعران لک زبان به...