برچسب: «ویروشه»|خدیجه|خانمرادی|خدیجه خانمرادی|لکی |شعر لکی|فرهنگ لکی|مهدی زینی

۰

«ویروشه»

«ویروشه» اسکه چنی آیلی شیرین بی کاشکا بایا دلخوشیم دوریس کردن مال هرین بی کاشکا بایا وَ رِزگا هوسان،سزیان چخچیلکه دی دنگ نمایتی سَنتور تنیا ودوزله لکی دی دنگ نمایتی بلاچ هور آسمان هِرشت واران دی دنگ نمایتی لاوه لاوه دام وژیر داوارَمان دی دنگ نمایتی...