برچسب: «واژه ستانی زبان لکی»لکی| فرهنگ|واژه|تویل| تویلبند| لاله| اوستا| مهدی زینی| مخراز| مقراض| بنگله

۳

«واژه ستانی زبان لکی»

«واژه ستانی زبان لکی» واژه ستانی فرایندی است که طی آن یک زبان برای بر آوردن نیازهای زبانی و توسعه و سهولت ارتباط در جامعه ، از زبانهای دیگر، واژه هایی را قبول می کند.گاه این واژه ها با تغیراتی اندک و گاه تغییرات کلی در...