برچسب: «واحدهای اندازه گیری لکی»| لکی |فرهنگ لکی| دره| رسن| گام| گُم| وژه| وجب| بگس| قلاج| برگ چو|

۲

«واحدهای اندازه گیری لکی»

+«واحدهای اندازه گیری لکی» انسان در اوایل زندگی خود بر روی کره ی زمین از اندازه گیری و طول مسافت چیزی نمی داست ، اما با گذشت زمان به خاطر نیاز جویای اندازه گیری فاصله ی نقاط مختلف از همدیگر شد که شاید اولین واحد اندازه...