برچسب: «واته لکی»|لکی|فرهنگ لکی|واته ی لکی|مهدی زینی|مهدی زینی اصلانی|الشتر|لکستان|مقاله ی لکی|لکها|لک|قوم لک|

۰

«واته لکی»

«واته لکی» می گویند : زمانی در جایی از این خاک عده ای از بزرگان بر مردی دهقان وارد شدند وقت نهار فرا رسیده بود دهقان گهنسال و دوران دیده و نکته سنج برایشان دیگی از گوشت تنها گوسفندش بار گذاست اما… گوسفند همچون صاحبش پیر...