برچسب: «هِش»|غزل| لکی | فرهنگ لکی| غزل لکی|ئه نوز| انوز| خاو| تونیش| مهدی زینی|

۰

«هِش»

+«هِش» هه نی هم بی که س ئو دل ریِشم ئیمشو / هه نی هم بی رِیِ ئو بی خیِشم ئیمشو ئه را زجرم یهاتن ئه ج ئیواره / دو گرگِ چیه م چُنوک ئی کِیشم ئیمشو هه نی هم ئاگِرِت دا تالیِ نه رگِس /...