برچسب: «هُره ته گه / heoratagah »| تگه|لکی| فرهنگ| مهدی زینی| بزنر| ساورین| هه رو|

۰

«هُره ته گه / heoratagah »

«هُره ته گه / heoratagah » «ته گه» واژه ای لکی وبه معنای بز نریست که در میان گله ی بزها وظیفه ی بقای نسل را بر عهده دارد.فرایند جفتگیری گله ی بزها «هُره ته گه » نام دارد.اینگونه بزها دارای بویی نا مطبوع برای انسان...