برچسب گذاری توسط: نوخاستگی و نوخواستگی|لکی|فرهنگ لکی| الشتر| لرستان| رضا حسنوند| شوریده ی لرستانی|آرش کمانگیر| ملمع

۲

نوخاستگی و نوخواستگی

از: رضاحسنوند متن پیام: نوخاستگی و نوخواستگی رضا حسنوند (شوریده لرستانی) بهمن ۹۳ بباید هردوپامحکم نهادن وزان پس فکربرپای ایستادن بارها از بزرگان ادب پارسی شنیده بودیم که : هین سخت تازه بگو تا دوجهان تازه شود وارهد از هردوجهان بی حد و اندازه شود ولی...