برچسب: «نه رمیِ شُیی / نرم می شوی»|لکی |فرهنگ لکی| الشتر| مهدی زینی|نوشته| نه رمی سویی| نرم می شوی