برچسب: نماز| لکی | فرهنگ لکی| نماک| نماز عشق| شفیعی کدکنی| اوستا| پهلوی|نمیاین| نمز

۰

«نماز»/ nemaz

«نماز»/ nemaz در زبان لکی واژه ی «نمیایین / nemyayn » مصدر است و به معنای خم شدن و سر را پایین آوردن مورد استفاده قرار می گیرد. از این مصدر افعال متعدد ساخته می شود.نمیایین در زبان لکی فقط برای خم شدن انسان مورد استفاده...