برچسب: « نسار nesar »|افتابگیر| اوستا|کرم دوستی |میر نوروز| لکی |فرهنگ لکی|نسو| نسا

۲

« نسار nesar »

+« نسار nesar »/ س « نسار» به کسر اول واژه ای لکی و به معنای قسمتی از کوه است که روبروی قسمت آفتابگیر قرار می گیرد و رو به شمال و پشت به جنوب است دقیقا برعکس آفتابگیر (هویره تاو).گاهی این واژه همراه اسم یا...