برچسب: ناشاسه| فلک| سهیل| سها|بلبل| شوین| غزل لکی| لکی | فرهنگ لکی|چاره نویس| آسمو| گلهل| کهیل| نسمان| خرسان| مهدی زینی|

۰

ناشاسه

+«ناشاسه»بهار ۹۳ وه خدی گِ یه کمُ دی، ناشاسه ، سیله مهه ردی چاره نویس ، خه رمونِ دویری، کیله مهه ردی به خدم ،مه ژه نی، تال تنیایی ئو خه ریوی شوین ئه ر ده ر مالِ مِنِ ویله مهه ردی زلفِ باخه مِهه ردیه...