برچسب: ناشاسه|لکی فرهنگ لکی| اوستا| پهلوی| بد موقع| رویا| خواب بی موقع

۰

ناشاسه / nashasah

ناشاسه / nashasah ناشاسه واژه ای لکی ویکی از زمانهای شوم و بد یمن است.عموما زمان این واژه هنگام غروب آقتاب است وکسی که بخواهد در این زمان بخوابد، او را از خواب ناشاسه منع می کنند ومی گویند: ناشاسه است نخواب، زیرا ممکن است دیو...