برچسب: +«میژیین / mezhin »|میژ| لکی| فرهنگ لکی| مکیدن| میز| مزه|

۰

+«میژیین / mezhin »

+«میژیین / mezhin » «میژیین» واژه ای لکی و به معنای مکیدن چیزیست به طوریکه آن چیز را میان دولب گرفته و به طرف داخل دهان بمکند.این وازه برای مایعات کاربرد بیشتری دارد و گاهی هم به صورت کنایه بر زبان آورده می شود، به طوریکه...