برچسب: «میوه سه ر مزار»|لکی | فرهنگ لکی| سالفه| متل| داستانک|مزار| میوه|

۰

«میوه سه ر مزار»

+«میوه سه ر مزار»/س وت :باوه ئه ر سه رِ جا بی ، که سیِ گِ زه مُنی ئه ریِ وژ شیر بی ئندیشیِ بی. ئایله ل داشدو میوه ئو شیرینی ئیدُنه مه هوارد ، موز ، سیف ، پِرتِقال ، کیوی ئه ر وه ر...