برچسب: +«مِفلِس» / « mefles»|لکی | فرهنگ لکی| مفلس در فرهنگ لکی|اعسار| ازدواج| لکی| مهدی زینی|

۰

+«مِفلِس» / « mefles»

+«مِفلِس» / « mefles» مُفلِس با ضم اول و کسر سوم در اصل واژه ای عربیست که وارد زبان فارسی گردیده و از زبان فارسی وارد دیگر زبانها و گویشهای ایرانی شده است.در زبان لکی این واژه با کسر اول و سوم ( مِفلِس / mefles...