برچسب: موج مکزیکی| لکی| فرهنگ لکی| واژه| واژه ی لکی| لاف| تاف| گندمزار|سیلاب| موج گنمزار

۲

موج مکزیکی

موج مکزیکی “لاف” (laf ) واژه ای لکی است که دارای چند معنی است. ۱٫ زمانی بر سیلاب دلالت می کند وعموما در این معنا همراه واژه ی همکرد ئاوُ می آید (لافاوُ). ۲٫به معنای موج مکزیکی است وآن زمانیست که باد گندمهای بلند وسبز وخوش...