برچسب: مزناسدم ئاخریِ گُمته مهم| لکی |فرهنگ لکی| مهدی زینی|

۰

مزناسدم ئاخریِ گُمته مهه م

«مزناسدم ئاخریِ گُمته مهه م» ۷/۷/۹۰/س وه خدی گِ وچکو نونت بری هنیِ گِ وبن بر وتت چکو ئیسگه گِ ومخراز ،زلفل شوررت پاچی وه خدی گِ میره مارت هاوا دا مزناسدم ئاخری گمته مهه م وه خدیِ گِ چوتاویت آیشد ار آگر ایسگه گِ داره...