برچسب: لکی |فرهنگ لکی| ورن| وره ن| قوچ | اوستایی| کوه دماوند| واژه | کلمه | معنی ورن| واژه لکی|

۰

وِره ن

+وِره ن “وِره ن” واژه ای است لکی به معنای قوچ .در زبان لکی هر گوسفند نری را “وره ن” نمی گویند،آنچه شایسته ی وره ن بودن است، از زمانی که بره است طی مراسمی از میان گله ی نرها به عنوان وره ن انتخاب می...